Apdrošināšana

Sabiedrība vienmēr ir tiekusies minimizēt iespējamos dažādu apstākļu radītos zaudējumus, bet, ja tas nav izdevies, saņemt lielāku zaudējumu kompensāciju. Apdrošināšana ir viena no senākajām sabiedriskajām attiecībām, kas radās ar mērķi sniegt savstarpēju palīdzību. Jo vairāk cilvēku laikus veido uzkrājumus dažādu neparedzētu zaudējumu segšanai, jo mazāka ir dažādu katastrofu ietekme uz sabiedrības dzīvi kopumā.

Latvijā apdrošināšanas tirgu pārstāv daudzas apdrošināšanas, starpnieku un brokeru sabiedrības, kas piedāvā plašu apdrošināšanas produktu sortimentu. Katru apdrošināšanas veidu iezīmē sava specifika, kas prasa atšķirīgu pieeju darījumu vadībā (Lithuania).

Jebkuras apdrošināšanas kompānijas ienesīgums un finansiālā stabilitāte ir atkarīga no efektīvas un pareizas darījumu vadības, kas iekļauj gan maksimāli precīzi novērtētus riskus un tiem atbilstošu tarifu izstrādāšanu, gan izmaksu plānošanu un prognozēšanu, gan efektīvu investīciju politiku. Turklāt, piedāvātajiem apdrošināšanas produktiem ir jāiztur tirgus konkurence un jāatbilst tirgus pieprasījumam.

Apdrošinātāji pieder pie tā sauktajiem institucionālajiem ieguldītājiem. Pie tiem pieder arī bankas un pensiju fondi. Galvenais apdrošināšanas mārketinga aktivitāšu mērķis ir ieinteresēt potenciālos apdrošinājuma ņēmējus ne tikai iegādāties polisi, bet pievērst tieši sevis pārstāvētajai sabiedrībai, nevis konkurentiem. Pie šādām darbībām var attiecināt informācijas iegūšanu un analīzi par apdrošināšanas tirgu un tajā esošo pieprasījumu pēc produktiem, kuriem ir nepietiekams piedāvājums no apdrošinātāju puses, apdrošināšanas sabiedrības iespēju analīze un darbības stratēģiskā plāna izveide, sabiedrības komerciālās attīstības veicināšana.

Attīstoties tirgus ekonomikai arvien straujāk pieaug apdrošināšanas pakalpojumu piedāvājums, apdrošināšanas tirgus nepārtraukti formējas un pilnveidojas un arvien lielāka loma ir tieši brīvprātīgās apdrošināšanas veidiem, neraugoties uz to, ka atsevišķās sfērās saglabājas vai pat tiek ieviesta arī obligātā apdrošināšana. Tirgus ekonomikā apdrošināšana no vienas puses kalpo kā biznesa un cilvēku labklājības aizsardzības līdzeklis, bet no otras kā komerciāla darbība ar mērķi gūt peļņu.

Apdrošināšanu kā ekonomisko kategoriju raksturo sekojošas pazīmes:

  • apdrošināšanas procesā rodas naudas pārdales attiecības starp apdrošināšanas dalībniekiem, kas ir nosacītas ar apdrošināmo risku, kā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās varbūtību, kas varētu nest materiālus zaudējumus;
  • apdrošināšana ir slēgta zaudējumu pārdales sistēma, kas balstās uz varbūtību, ka cietušo skaits ir mazāks par apdrošināšanas dalībnieku skaitu. Naudas rezervju fonda izveide no apdrošināšanas dalībnieku veiktajām iemaksām.

Apdrošināšanas ekonomiskajai nozīmei ir raksturīgi divi galvenie aspekti:

  • risku apdrošināšana nodrošina tautsaimniecības attīstības nepārtrauktību un sabalansētību telpā un laikā;
  • risku apdrošināšana palīdz valsts rezervēm un fondiem, ievērojami atvieglo valsts un nacionālo reģionu budžetu, lai nevajadzētu piešķirt papildu līdzekļus gadījuma, ārkārtas, neplānoto negatīvu notikumu seku likvidēšanai.

Apdrošināšanas funkcijas:

  • riska seku likvidācijas funkcija, paredz kompensācijas izmaksu zaudējumus cietušajam subjektam. Minēto funkciju mēdz definēt arī par zaudējuma un finanšu riska pārneses funkciju;
  • brīdinošā jeb kontroles funkcija, kas tiek realizēta ar riska samazināšanas pasākumiem un dažādām apdrošinātāja prasībām, piemēram, uzstādot signalizāciju īpašumā, veicot regulāras veselības pārbaudes;
  • uzkrājošā funkcija, kuru apdrošinātāji nodrošina veidojot apdrošināšanas fondu un pieņemot, ka starp apdrošināšanas prēmiju iemaksu un atlīdzības izmaksu paiet noteikts laika sprīdis;
  • fiskālā funkcija. Apdrošināšanas sabiedrību rīcībā ir relatīvi liela nauda, kas tiek investēta tautsaimniecībā, kā arī apdrošināšanas sabiedrību uzņēmējdarbības rezultātā tiek maksāti nodokļi valsts budžetā (2000 EUR).

Stabils apdrošināšanas tirgus ir nozīmīgs jebkuras ekonomikas komponents. Augošie apdrošināšanas fonda līdzekļi, īpaši dzīvības apdrošināšana dēļ ilgtermiņa uzkrājumiem, apdrošināšanu ļauj attiecināt arī kredītu kategorijai. Vienmērīgi sadalot ieguldījumus, apdrošināšana palīdz ar aizdevumiem attiecīgās valsts valdībai un starptautiskajām institūcijām. Tā palīdz arī ražošanai un tirdzniecībai, piedāvājot dažāda veida aizņēmumus un uzpērkot akcijas, kas pieejamas brīvajā tirgū.